Tuwima 5/1
Elbląg 82-300
tel. kom. 503 152 025

data dodania 2013.04.03
odsłon strony 40290
edytuj stronę

oferta

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • Księgowanie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Przygotowywanie bilansów ( ocena działalności)
 • Przygotowywani przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów
   

Księga handlowa (pełna księgowość) zgodnie z ustawą o rachunkowości:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Dekretowania dokumentów źródłowych.
 • Rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • Co miesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych (VAT),
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • Sporządzanie potwierdzenia sald
 • Sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami i sprawozdawczością statystyczną
 • Przygotowywani przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów
   

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • Wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów
   

Dokumentacje i ewidencje personalne pracowników:

 • Przygotowanie akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
   

Dokumentacje i ewidencje płac:

 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
   

Dokumentacje ZUS:

 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Wyjaśnianie i korygowanie błędnie sporządzonych dokumentów z lat poprzednich
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( no. z. chorobowy, macierzyński)
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do ZUS


 

zdjęcia zobacz wszystkie zdjęcia ›